ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรมคิดอายุนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.72 KB 139
โครงการนักเรียนอัจฉริยะ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 380
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.27 KB 222
ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.9 KB 178
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.21 KB 179
ปฎิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.81 KB 241
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.28 KB 319
ไฟล์คะแนน ยังไม่สมบูรณ์ 313
ประกาศ
ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.18 KB 92
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.2 KB 516
เอกสารประชาสัมพันธ์เรียนพิเศษ ช่วงซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.82 KB 657
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.36 KB 224
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.75 KB 232
เอกสารการเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 574.5 KB 312
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.63 KB 506
ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร Word Word Document ขนาดไฟล์ 27.51 KB 1006
ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.06 KB 531
การสร้างงานต่างๆ Microsoft publisher 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 314
ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Publisher 2007 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 2878
กิจกรรมที่ 2 ประจำหน่วยที่ 1 Hot!! Word Document ขนาดไฟล์ 14.82 KB 719
กล่องเครื่องมือ โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.11 KB 647
ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.01 MB 403
หน่วยที่ 1 เรื่อง ซอฟต์แวร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.99 MB 805
แบบทดสอบก่อนเรียนคอมฯ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.14 KB 821
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1
ตัวอย่าง e-book 6192
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.57 KB 20895
การเขียนโปรแกรมดวย Microsoft Visual Studio 2010 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 824.08 KB 28351
Visual Basic 2010 Express Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 2645
การพัฒนาโปรแกรมภาษาซี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.63 KB 294
ใบความรู้หน่วยที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.49 KB 479
หน่วยที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา Unkown Document ขนาดไฟล์ 618.61 KB 698
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.65 KB 1038
เอกสารสำหรับครู
ใบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 59
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่2_2559 update10.3.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.73 KB 91
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 246.56 KB 100
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 492.5 KB 122
กรอกเกรดโรงเรียนอมตวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 527.19 KB 148
หน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 152
ปกหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 161
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู57(แยกภาคเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 246.7 KB 142
ตัวอย่างโครงการจัดกระบวนการรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 352
ตัวอย่างโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้(ส่วนหน้า) Word Document ขนาดไฟล์ 105.11 KB 178
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนและใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2559
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 122
ใบรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 102
ห้องเรียนพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 98
โครงการนักเรียนอัจฉริยะ59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.58 KB 139
EC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 109
ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนอมตวิทยา
รายชื่อนักเรียน 2/2559 - วันที่ 23/11/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.38 KB 125
รายชื่อนักเรียน 2/2559 - วันที่ 08/11/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 230.94 KB 116
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 04/10/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.32 KB 118
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 23/9/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.78 KB 119
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 28/7/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 658 KB 182
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 7/7/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 654.5 KB 147
เอกสารการประเมินตนเองของครู
เกณฑ์การประเมินตนเองของครู 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.74 KB 121