ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรมคิดอายุนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.72 KB 102
โครงการนักเรียนอัจฉริยะ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 341
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.27 KB 190
ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.9 KB 145
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.21 KB 144
ปฎิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.81 KB 209
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.28 KB 274
ไฟล์คะแนน ยังไม่สมบูรณ์ 280
ประกาศ
ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.18 KB 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.2 KB 484
เอกสารประชาสัมพันธ์เรียนพิเศษ ช่วงซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.82 KB 621
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.36 KB 184
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.75 KB 196
เอกสารการเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 574.5 KB 274
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.63 KB 465
ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร Word Word Document ขนาดไฟล์ 27.51 KB 938
ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.06 KB 496
การสร้างงานต่างๆ Microsoft publisher 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 281
ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Publisher 2007 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 2734
กิจกรรมที่ 2 ประจำหน่วยที่ 1 Hot!! Word Document ขนาดไฟล์ 14.82 KB 680
กล่องเครื่องมือ โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.11 KB 614
ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.01 MB 368
หน่วยที่ 1 เรื่อง ซอฟต์แวร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.99 MB 766
แบบทดสอบก่อนเรียนคอมฯ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.14 KB 786
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1
ตัวอย่าง e-book 4092
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.57 KB 20760
การเขียนโปรแกรมดวย Microsoft Visual Studio 2010 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 824.08 KB 28203
Visual Basic 2010 Express Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 2376
การพัฒนาโปรแกรมภาษาซี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.63 KB 259
ใบความรู้หน่วยที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.49 KB 446
หน่วยที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา Unkown Document ขนาดไฟล์ 618.61 KB 663
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.65 KB 960
เอกสารสำหรับครู
ใบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 23
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่2_2559 update10.3.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.73 KB 58
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 246.56 KB 67
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 492.5 KB 85
กรอกเกรดโรงเรียนอมตวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 527.19 KB 113
หน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 119
ปกหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 128
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู57(แยกภาคเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 246.7 KB 110
ตัวอย่างโครงการจัดกระบวนการรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 313
ตัวอย่างโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้(ส่วนหน้า) Word Document ขนาดไฟล์ 105.11 KB 147
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนและใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2559
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 85
ใบรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 69
ห้องเรียนพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 62
โครงการนักเรียนอัจฉริยะ59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.58 KB 99
EC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 69
ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนอมตวิทยา
รายชื่อนักเรียน 2/2559 - วันที่ 23/11/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.38 KB 89
รายชื่อนักเรียน 2/2559 - วันที่ 08/11/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 230.94 KB 84
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 04/10/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.32 KB 83
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 23/9/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.78 KB 84
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 28/7/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 658 KB 149
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 7/7/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 654.5 KB 115
เอกสารการประเมินตนเองของครู
เกณฑ์การประเมินตนเองของครู 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.74 KB 87